Triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Thứ Năm, 06/06/2019, 18:45 [GMT+7]

Triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.
 
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.
UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu: bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; xây dựng, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Duy Nhật
.

các thông tin tiện ích