Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Năm, 06/06/2019, 18:28 [GMT+7]

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (NTD).
 
Chương trình xây dựng 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và phát huy vai trò tiên phong, giám sát của các chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD; thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ quyền lợi NTD và các văn bản quy định về bảo vệ quyền lợi NTD. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD; công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến NTD về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho NTD; nâng cao đạo đức kinh doanh và hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn minh, lành mạnh và phát triển bền vững. 
 
Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và đoàn thể, đặc biệt là UBMTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi NTD. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ NTD; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD. Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường cung cấp thông tin đến NTD; tạo điều kiện để Hội Bảo vệ quyền lợi NTD, Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa và các tổ chức hội được thành lập theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD có hiệu quả.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động này. Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30-6; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
N.D
.

các thông tin tiện ích