10:05, 04/05/2022

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023: Hoàn thành trước ngày 31-7

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 gửi các phòng GD-ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 gửi các phòng GD-ĐT.


Theo đó, sở yêu cầu các phòng GD-ĐT tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 1 trên địa bàn, đảm bảo huy động tất cả trẻ em trong độ tuổi lớp 1 đến trường, lớp học chính quy. Đồng thời, tham mưu thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 cấp huyện, tiến hành việc xét các trường hợp trái tuyến đảm bảo công khai, minh bạch; phê duyệt danh sách tuyển sinh trái tuyến của các trường. Các phòng GD-ĐT cần chỉ đạo các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học thực hiện công tác tuyển sinh và biên chế lớp 1 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc biên chế học sinh vào các lớp 1, phân công giáo viên chủ nhiệm phải được thực hiện công khai và thể hiện bằng biên bản. Trong hè, các trường tiểu học không được tổ chức dạy trước cho học sinh lớp 1, ngoại trừ các lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Công tác tuyển sinh lớp 1 phải hoàn thành trước ngày 31-7-2022.


Sở cũng lưu ý các trường phối hợp với địa phương điều tra, rà soát, lập danh sách trẻ khuyết tật trong độ tuổi theo quy định để vận động học sinh ra lớp 1, tạo điều kiện tốt nhất để các em được đến trường học hòa nhập.


K.D