10:08, 19/08/2020

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thay thế cho Quyết định số 905 ngày 19-10-2018 của sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thay thế cho Quyết định số 905 ngày 19-10-2018 của sở.


Quy chế mới hướng dẫn về: Đối tượng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền khen thưởng; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục, thời gian xét khen thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân tham gia các phong trào thi đua và được khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng, trách nhiệm chi thưởng. Trong đó, nguyên tắc thi đua, khen thưởng thực hiện theo: Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư 21 ngày 31-7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.


K.D