10:12, 01/12/2019

Quy định mới về tiền sử dụng đất

Ngày 26-10-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2019) sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45 ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh xung quanh vấn đề này.

Ngày 26-10-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2019) sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45 ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh xung quanh vấn đề này.


- Xin ông cho biết trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như thế nào?

 


- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ cùng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm quyết định giao đất tái định cư  - TĐC và phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (gọi tắt là văn phòng). Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập phiếu chuyển thông tin gửi cơ quan thuế, các cơ quan liên quan; đồng thời trả giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân. Căn cứ phiếu chuyển thông tin của văn phòng, cơ quan thuế xác định và ban hành thông báo gửi hộ gia đình, cá nhân, văn phòng, cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.


Hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất được nhận) tại Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại văn phòng để được cấp giấy chứng nhận. Kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển thông tin số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan. Căn cứ chứng từ mà hộ gia đình, cá nhân nộp, văn phòng trả giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, trong đó có nội dung số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán.


- Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như thế nào, thưa ông?


- Căn cứ thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất TĐC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đảm bảo khi hết thời hạn 5 năm thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp trong thời hạn 5 năm bị mất, thất lạc thông báo của cơ quan thuế thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được cung cấp lại thông báo. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất TĐC mà chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ và nhận thông báo ngay trong ngày làm việc.


Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận (bản gốc), chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) tại văn phòng để được xóa nợ ghi trên giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến kho bạc để được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp. Văn phòng có trách nhiệm rà soát, đối chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất và trả lại giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày làm vệc. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp (nếu có) trước khi chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ.


- Thưa ông, hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định số 79 có hiệu lực thi hành nhưng chưa thanh toán hết nợ thì thực hiện như thế nào?  


- Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-3-2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28-2-2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 1-3-2021 trở về sau, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1-3-2016 đến trước ngày Nghị định số 79 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo Nghị định số 45 trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ, hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Bên cạnh đó, không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (5 năm) kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành…


- Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)