VIDEO: Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ thăm xã giao tại tỉnh Khánh Hòa
Mã Phương 19:06, 08/07/2024