VIDEO: Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn