VIDEO: Nỗ lực của ngành yến sào chuẩn bị phục vụ xuất khẩu