VIDEO: Hiệu quả mô hình điều trị, chăm sóc F0 tại nhà