VIDEO: Công an Khánh Hoà nỗ lực hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư