VIDEO: Mùa thu hoạch tỏi tại huyện Vạn Ninh02/03/2020