VIDEO: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ III