09:11, 21/11/2021

Thông báo UBND TP. Nha Trang thông báo

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ "Xây dựng mới cầu Xóm Bóng", thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang.


3. Diện tích và phạm vi ranh giới:


- Diện tích đất giải tỏa để thực hiện dự án: 1,859 ha.

Thông báo UBND TP. Nha Trang thông báo chủ trương về việc thu hồi đất để thực hiện dự án như sau:


1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ “Xây dựng mới cầu Xóm Bóng”, thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang.


3. Diện tích và phạm vi ranh giới:


- Diện tích đất giải tỏa để thực hiện dự án: 1,859 ha.


- Phạm vi ranh giới: theo Mảnh trích đo địa chính số 51- 2021 do Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại và Xây dựng Thành Lợi lập ngày 13/9/2021.


4. Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải.


5. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành).


6. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trên đất trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, chất lượng tài sản có trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có), cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.