15:55, 09/07/2024

Thông báo về việc kê khai sử dụng đất thực hiện dự án Treo dây mạch 2 dường dây 220KV Tuy Hòa - Nha Trang (Lần 1)

Hiện nay tại địa bàn xã Vĩnh Phương còn 02 thửa đất đến nay chưa có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào kê khai sử dụng để Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220Kv Tuy Hòa - Nha Trang tổ chức kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng.Cụ thể:

- Thửa số 42 (tương ứng thửa 422 (1 phần) - Bản đồ địa chính số 70) - Mảnh trích đo địa chính số 17 - 2023 (Tờ BĐ số 2) do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thẩm định ngày 8/3/2023.

- Diện tích đất: 1.574,2m2 - DT bị ảnh hưởng: 37,1m2

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp đất hộ dân.

+ Phía Nam giáp thửa số 43.

+ Phía Đông giáp thửa số 16 (bà Trương Thị Đào).

+ Phía Tây giáp đất hộ dân.

- Thửa số 43 (tương ứng thửa 422 (1 phần) - Bản đồ địa chính số 70) - Mảnh trích đo địa chính số 17 - 2023 (Tờ BĐ số 2) do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thẩm định ngày 8/3/2023.

- Diện tích đất: 1.346,8m2 - DT bị ảnh hưởng: 22,4m2

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp thửa số 42 và thửa số 16 (bà Trương Thị Đào).

+ Phía Nam giáp đất hộ dân.

+ Phía Đông giáp đất hộ dân.

+ Phía Tây giáp thửa số 19 (bà Nguyễn Thị Minh Thư).

Để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo qui định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo kê khai sử dụng đất:    

1. Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng tại 02 thửa đất nêu trên liên hệ với UBND xã Vĩnh Phương hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) để làm thủ tục kê khai kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng theo qui định.

2. Thời gian: Từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 20/7/2024.

Sau thời gian nêu trên, nếu không có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào phối hợp kê khai thì Tổ công tác sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm thuộc diện vắng chủ theo qui định.