17:06, 30/05/2023

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:

1. Niêm yết phương án dự kiến điều chỉnh bổ sung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: 

(Kèm Thông báo số 128/TB-HĐBT ngày 20/5/2023 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang và Phương án dự kiến điều chỉnh bổ sung đối với 06 trường hợp/06 thửa)

2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Ngọc và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa. 

3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 6 năm 2023.

4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND xã Vĩnh Ngọc hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.