07:09, 21/09/2019

Kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư chương trình nông thôn mới tại Khánh Sơn

Sáng 20-9, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra, rà soát danh mục và nhu cầu kinh phí đầu tư nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Sáng 20-9, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh kiểm tra, rà soát danh mục và nhu cầu kinh phí đầu tư NTM trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

 
Đến nay, huyện đã xây dựng được 2 hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả ở xã Sơn Bình, Sơn Hiệp và 13 tổ hợp tác liên kết sản xuất trồng trọt, chăn nuôi tại các xã, thị trấn; hướng dẫn xã Thành Sơn thành lập hợp tác xã phát triển cây chuối mốc, tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, huy động và lồng ghép nguồn lực từ Chương trình 135, phát triển kinh tế - xã hội miền núi để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... Tính đến tháng 9-2019, trên địa bàn huyện có xã Sơn Bình đạt 14 tiêu chí, xã Sơn Hiệp đạt 12 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 - 11 tiêu chí.


Đoàn kiểm tra đề nghị xã Sơn Bình đánh giá cụ thể các tiêu chí đạt và chưa đạt; đề xuất hướng phấn đấu thực hiện các giải pháp để đến năm 2020 đạt xã NTM theo lộ trình. Đối với một số tiêu chí đã được phân bổ cụ thể cho từng địa phương, phải đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.


Mỹ Lệ