Quyền của người được thi hành án hành chính

Thứ Tư, 16/03/2022, 23:07 [GMT+7]

Quyền của người được thi hành án hành chính

. Hỏi: Bản án hành chính phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy các quyết định hành chính bị kiện. Xin hỏi, quyền của người được thi hành án hành chính được quy định ra sao?


(Lê Thị Thu Hà - Cam Lâm, Khánh Hòa)


. Trả lời: Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016, người được thi hành án hành chính có các quyền sau đây: Yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định 71 và pháp luật có liên quan; yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành; được thông báo về thi hành án; đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành án hành chính khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án; đề nghị người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và xem xét xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án, người đứng đầu của người phải thi hành án trong trường hợp chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật; đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm theo dõi việc thi hành án hành chính theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; khiếu nại, tố cáo về thi hành án hành chính; ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích