Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên

Thứ Hai, 28/03/2022, 21:02 [GMT+7]

Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên

Hỏi: Thanh niên được coi là lực lượng xung kích, nòng cốt trong hoạt động phong trào và đời sống xã hội. Xin cho biết chính sách Nhà nước dành cho thanh niên nói chung và thanh niên là người dân tộc thiểu số nói riêng?


Cao Đông (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo Luật Thanh niên, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính sách đối với thanh niên đã bao trùm trên nhiều lĩnh vực: về học tập và nghiên cứu khoa học; lao động, việc làm, khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao; bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, có một số chính sách có tính đặc thù cho từng đối tượng như chính sách đối với thanh niên xung phong; đối với thanh niên tình nguyện; thanh niên có tài năng và thanh niên là người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, còn có chính sách riêng đối với thanh niên ở lứa tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.


Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, chính sách được đề cập trên các lĩnh vực cụ thể gồm:


1. Ưu tiên cho thanh niên là người dân tộc thiểu số về học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao.


2. Hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu.


3. Ưu tiên lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo nguồn lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên người dân tộc thiểu số trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.


4. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức ưu tiên tuyển dụng thanh niên là người dân tộc thiểu số.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 9 giây...