Thế nào là tranh chấp "không có đương sự cư trú ở nước ngoài"?

Thứ Tư, 06/06/2018, 00:49 [GMT+7]

Thế nào là tranh chấp "không có đương sự cư trú ở nước ngoài"?

Hỏi: Liên quan đến tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, trường hợp nào là tranh chấp “không có đương sự cư trú ở nước ngoài” để xác định đúng tòa án có thẩm quyền giải quyết?


Phan Hoàng Quý (TP. Nha Trang)


Trả lời: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã  ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP về Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; một số quy định của pháp luật trong giải quyết các tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42).


Theo đó, tranh chấp “không có đương sự cư trú ở nước ngoài” theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 42  là tranh chấp không thuộc các trường hợp sau:


Thứ nhất, đương sự là người Việt Nam nhưng không cư trú ở Việt Nam tại thời điểm tòa án thụ lý đơn khởi kiện. Tòa án xác định việc cư trú của đương sự theo quy định của Luật Cư trú;


Thứ hai, đương sự là người nước ngoài không thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam tại thời điểm tòa án thụ lý đơn khởi kiện. Tòa án xác định việc thường trú hoặc tạm trú của người nước ngoài theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;


Thứ ba, đương sự là tổ chức nước ngoài theo quy định tại Khoản 26 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp mà không ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân ở Việt Nam khởi kiện, tham gia tố tụng.


Tranh chấp “không có tài sản tranh chấp ở nước ngoài” theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 là tranh chấp mà không có tài sản được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự ở ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thời điểm tòa án thụ lý đơn khởi kiện.


Nghị quyết này được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 15-5-2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018 đến ngày Nghị quyết số 42 hết hiệu lực thi hành.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

.

các thông tin tiện ích