Kê khai, nộp thuế thế nào?

Chủ Nhật, 03/06/2018, 23:28 [GMT+7]

Kê khai, nộp thuế thế nào?

Hỏi: Công ty đang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Cam Ranh thì kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hoạt động này như thế nào?

Trả lời: Trường hợp công ty đang thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Cam Ranh thì công ty có nghĩa vụ kê khai tính nộp thuế GTGT và TNDN của hoạt động này. Cụ thể như sau:


Về thuế GTGT: do dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt... không thuộc đối tượng được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (đã được sửa đổi tại Thông tư số 26 ngày 27-2-2015) nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT phổ thông là 10%.


Về thuế TNDN: về doanh thu tính thuế TNDN: là toàn bộ tiền phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà công ty được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 78 ngày 28-6-2014 của Bộ Tài chính. Công ty xác định thu nhập tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư 78.


Về thuế suất thuế TNDN: đối với thu nhập từ hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải nếu đáp ứng quy định tại Điểm 1 Phần V quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với hoạt động xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động theo quy định tại Khoản 3(a) Điều 19 Thông tư 78. Đối với thu nhập từ hoạt động xử lý rác thải nếu đáp ứng quy định tại Điểm 2 phần V quyết định 1466 thì được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với hoạt động xã hội hóa trong suốt thời gian hoạt động theo quy định tại Khoản 3(a) Điều 19 Thông tư 78. Trường hợp hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nếu không được coi là hoạt động xã hội hóa do không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định 1466 hoặc không được quy định tại Quyết định 1466 thì áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%.


Nguyễn Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích