Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Chủ Nhật, 04/02/2018, 22:05 [GMT+7]

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hỏi: Trong thỏa ước lao động tập thể, công ty có quy định người lao động được hưởng tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh. Vậy, công ty chi thưởng Tết tháng lương thứ 13 cho người lao động thì khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không? Công ty ủng hộ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh và ủng hộ người nghèo đón Tết thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh thì khoản ủng hộ trên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?


Trả lời: Đối với khoản chi tiền thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động thì được tính vào chi phí tính thuế TNDN của công ty nếu đáp ứng điều kiện khoản chi này phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của công ty; quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty quy định theo quy chế tài chính của công ty. Trường hợp khoản chi tiền thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động nếu không được ghi hoặc ghi không cụ thể về điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại các hồ sơ nêu trên thì không được tính vào chi phí tính thuế TNDN.


Đối với các khoản chi tài trợ cho các đối tượng chính sách (như nạn nhân chất độc độc da cam, người nghèo…) nếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và có đầy đủ hồ sơ theo quy định gồm: biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính); hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 2.26 Điều 6 Thông tư 78 của Bộ Tài chính.


Các trường hợp chi tiền ủng hộ khác như: chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện khác mà không thuộc các trường hợp quy định tại các Khoản 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Điều 6 Thông tư 78/2014  thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích