08:07, 19/07/2020

Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vốn tín dụng chính sách xã hội đã tới được 100% xã, phường và thị trấn, giúp hàng triệu người dân thoát nghèo.
 
 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vốn tín dụng chính sách xã hội đã tới được 100% xã, phường và thị trấn, giúp hàng triệu người dân thoát nghèo.

 

 
 
Theo TTXVN