18:48, 07/06/2023

Trước ngày 30-6: Tập trung hoàn thành mục tiêu thu nhận, cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử

KHÁNH TÂM

Ngày 7-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh có thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo tại cuộc họp định kỳ hàng tuần, diễn ra vào ngày 5-6.

Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 của Ban Thường vụ Tinh ủy và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30 cấp huyện; trong đó tuyên dương 2 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã là TP. Cam Ranh (4 đơn vị) và huyện Cam Lâm (5 đơn vị).

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã tại tất cả các địa phương trực thuộc trước ngày 10-6. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 30; trước mắt xem mục tiêu hoàn thành thu nhận, cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện và 100% tài khoản định danh điện tử được cấp trước ngày 30-6 là nhiệm vụ cấp bách, cần ưu tiên thực hiện.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trong đó, mở chuyên mục thông báo tiến độ, kết quả cấp căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên Báo Khánh Hòa, cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đưa tin về tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử của các huyện, thị, thành ủy hàng ngày và trên nhiều khung giờ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 tại đơn vị mình phụ trách (mốc thời gian hoàn thành trước ngày 20-6); định kỳ hàng tuần gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Công an tỉnh cho đến khi hoàn thành 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng phương án cấp căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân; bảo đảm tính linh hoạt, cơ động theo hướng tăng cường các điểm thu nhận theo khung giờ phù hợp tại mỗi địa bàn; cung cấp chỉ tiêu, danh sách người dân cần phải thu nhận thông tin cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để phối hợp vận động, tuyên truyền và hỗ trợ đưa người dân đến các điểm thu nhận. Hàng ngày, tiến hành rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện đối với 2 chỉ tiêu cấp căn cước công dân và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo cùng cấp để chỉ đạo kịp thời, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo đúng tiến độ được giao…

KHÁNH TÂM