Nha Trang: 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm

Chủ Nhật, 20/06/2021, 11:03 [GMT+7]

Nha Trang: 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm

6 tháng đầu năm, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của TP. Nha Trang có chuyển biến. 
 
 
UBND TP. Nha Trang đã tiếp nhận gần 8.500 hồ sơ, giải quyết gần 6.700 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 98,21%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn 1,79%, giảm 0,66% so với quý I và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020, bảo đảm mục tiêu đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và thành phố năm 2021. Tỷ lệ trễ hạn chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, xây dựng; riêng lĩnh vực đất đai giảm 1,09% so với quý I. 
 
 
UBND cấp xã đã tiếp nhận hơn 40.300 hồ sơ, giải quyết hơn 37.600 hồ sơ; tỷ lệ đúng và sớm hạn 99,61%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của cấp xã chỉ chiếm 0,39%, thấp hơn mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và thành phố năm 2021. Trong 27 xã, phường của thành phố, chỉ 3 đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên 2%; 5 đơn vị không có hồ sơ trễ hạn. 
 
 
Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của UBND cấp xã thuộc thành phố rất thấp. Trong ảnh: Bộ phận một cửa UBND phường Phương Sài.
Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của UBND cấp xã thuộc thành phố rất thấp. (Trong ảnh: Bộ phận một cửa UBND phường Phương Sài).
 
 
Đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, UBND thành phố đã tiếp nhận 2.100 hồ sơ, đạt 32,58%; UBND cấp xã tiếp nhận 5.267 hồ sơ, đạt 27,15%. Toàn thành phố phát sinh 270 hồ sơ thanh toán trực tuyến với số tiền gần 8 triệu đồng; 50 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
T.M
 
.

các thông tin tiện ích