Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019)

Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Chủ Nhật, 03/02/2019, 00:22 [GMT+7]

Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019).

 


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2018?


- Năm 2018, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.


Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 17 đơn vị đầu mối cấp phòng trực thuộc ban, ngành, sở, đơn vị cấp tỉnh; giảm 20 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp, trong đó, có 15 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp tuyến huyện; tinh giản 33 biên chế hành chính và 599 biên chế sự nghiệp. Các đơn vị sự nghiệp cấp huyện đang tiến hành sắp xếp, tinh gọn đầu mối đảm bảo giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương... Những kết quả đạt được của năm 2018 khá toàn diện đã tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.


- Thưa ông, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông có thể nói rõ hơn về những giải pháp để quy định này sớm đi vào cuộc sống?


- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và bản thân Người là tấm gương sáng ngời về trách nhiệm nêu gương trước Đảng, trước nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ lâu, đề cập nhiều lần trong các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng mà gần đây là Quy định số 101 ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Quy định số 08).


Để quy định về trách nhiệm nêu gương sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xác định rõ trách nhiệm và tăng cường thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc nêu gương phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, những “tấm gương sống” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.


- Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 để góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020?


- Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); cũng là năm chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2019: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh theo các mục tiêu đề ra; các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp, kêu gọi đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tập trung vào chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, trường học; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng các văn kiện trình đại hội, chuẩn bị công tác nhân sự…


Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - 89 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24-2-1930 - 24-2-2019), đón mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 sắp đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào Khánh Hòa ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích