10:09, 14/09/2020

Cho phép thực hiện công trình Khu tái định cư thôn Xuân Lập

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư không đầu tư Khu tái định cư thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân; cho phép UBND huyện Cam Lâm tiến hành các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Xuân Lập, xã Cam Tân theo quy định pháp luật. 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư không đầu tư Khu tái định cư thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân; cho phép UBND huyện Cam Lâm tiến hành các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn Xuân Lập, xã Cam Tân theo quy định pháp luật. 
 
Nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện Cam Lâm đẩy nhanh tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Hồng Minh