10:04, 27/04/2020

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải phòng, chống dịch Covid-19

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Theo đó, sở đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải theo quy định; chỉ đạo các đơn vị môi trường đô thị thực hiện đúng quy định tại các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Đối với các bệnh viện, trung tâm y tế, tiếp tục thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế theo quy định về quản lý chất thải y tế; tăng cường thực hiện công tác vận hành, thu gom, xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải, không làm phát tán mầm bệnh. Đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung: chất thải y tế lây nhiễm phát sinh, đặc biệt là khẩu trang y tế phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn chất thải y tế lây nhiễm theo mô hình cụm bệnh viện hay cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.


V.L