08:07, 03/07/2022

Trình hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong 24 giờ kể từ khi lập biên bản

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC).  


Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện phải gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt VPHC trong 24 giờ kể từ khi lập biên bản VPHC, trừ trường hợp lập biên bản trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý VPHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC tại địa phương; đề xuất nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý VPHC không khả thi, không phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn.


Trước đó, ngày 24-2, Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị số 05 về tăng cường công tác xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh, quy định trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đảm bảo cơ sở pháp lý, thời hạn trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt VPHC. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại về thời hạn trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền.


T.M