10:05, 05/05/2020

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Champarama Resort & Spa đang thực hiện công tác bồi thường thu hồi đất của các tố chức, hộ gia đình, cá nhân có đất đang sử dụng trong khu vực dự án Champarama Resort & Spa, P. Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Champarama Resort & Spa đang thực hiện công tác bồi thường thu hồi đất của các tố chức, hộ gia đình, cá nhân có đất đang sử dụng trong khu vực dự án Champarama Resort & Spa, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.


Tuy nhiên, đến nay có một số thửa đất bị ảnh hưởng chưa xác định được chủ sử dụng, trên đất có mộ không bia mộ nên chưa xác định được nhân thân.


Vậy Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo:


1.Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, trên đất có mồ mả trong khu vực dự án Champarama Resort & Spa, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang thực hiện việc kê khai theo quy định của pháp luật.


Thời gian và địa điểm kê khai:


- Thời gian kê khai: Kể từ ngày 28-4-2020 đến ngày 30-6-2020.


- Địa điểm kê khai:


+ UBND P. Vĩnh Hòa - 98 Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.


+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - 9A Tô HiếnThành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang.


2. Sau thời gian nêu trên, các thửa đất không có người kê khai, mồ mả không rõ thân nhân, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ giao cho UBND P. Vĩnh Hòa quản lý vắng chủ, và thực hiện di dời mồ mả theo quy định.


3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND phường Vĩnh Hòa (địa phương có đất bị ảnh hưởng bởi dự án) hướng dẫn kê khai, kiểm đếm, và lập phương án bồi thường, di dời trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt.