10:04, 28/04/2020

Thông báo về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Thông báo V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang.

 

Thông báo V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang.


+ Địa điểm thực hiện dự án: xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.


+ Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 27/4/2020 đến hết ngày 27/5/2020 (30 ngày).


+ Chi tiết nội dung quy hoạch, phiếu lấy ý kiến xem trên trang http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn.

. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, UBND xã Vĩnh Thái.