11:01, 17/01/2020

Thông báo tìm chủ chuyển quyền sử dụng đất

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay năm 2010 đối với một phần thửa đất số242 tờ 17(theo bản đồ 299 xã Vạn Hưng).

Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay năm 2010 đối với một phần thửa đất số242 tờ 17(theo bản đồ 299 xã Vạn Hưng).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Văn Hoan được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hoan theo quy định.