Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 02/04/2019, 22:03 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện bán tài sản là vật tư thu hồi của hạng mục Di dời Trạm biến áp T.407 Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang (Gồm: 2 máy biến áp (750kVA và 650kVA), dây cáp điện, cầu chì, xà đơ, hàng rào sắt).


- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 262.832.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn đồng).

 - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:


Theo qui định tại điều 56 của Luật Đấu giá Tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều 17 của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.


- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo trên Báo Khánh Hòa.


- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng tổ chức - Hành Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 13A Hoàng hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0258.352004; di động: 0989.158789 (trong giờ hành chính).

 

.

các thông tin tiện ích