10:06, 30/06/2019

Không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới

Tính đến tháng 6-2019, thị xã Ninh Hòa có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gồm: Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Phụng, Ninh Quang, Ninh Thân, Ninh Thọ và Ninh Vân; 1 xã đạt 15 - 18 tiêu chí là Ninh Sim; 8 xã đạt 10 - 14 tiêu chí là: Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Ích, Ninh Sơn, Ninh Thượng, Ninh An, Ninh Xuân, Ninh Trung; 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí: Ninh Lộc, Ninh Phước, Ninh Tây; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

Tính đến tháng 6-2019, thị xã Ninh Hòa có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gồm: Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Phụng, Ninh Quang, Ninh Thân, Ninh Thọ và Ninh Vân; 1 xã đạt 15 - 18 tiêu chí là Ninh Sim; 8 xã đạt 10 - 14 tiêu chí là: Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Ích, Ninh Sơn, Ninh Thượng, Ninh An, Ninh Xuân, Ninh Trung; 3 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí: Ninh Lộc, Ninh Phước, Ninh Tây; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. 
 
Thời gian qua, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thị xã đã rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành và điều chỉnh kế hoạch thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia xã về NTM; tiếp tục lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia NTM; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện chương trình... Ngoài ra, ban chỉ đạo còn xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn; kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng NTM; phân bổ vốn thực hiện chương trình...
 
V.L