Vạn Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Thứ Tư, 07/09/2022, 21:56 [GMT+7]

Vạn Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh vừa có chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện.


Theo đó, thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế: Hồ sơ trễ hạn tập trung vào một số lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực đất đai; cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hiệu quả; tổ chức bộ máy một số đơn vị chưa tinh gọn… Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tập trung chỉ đạo thực hiện nhanh, quyết liệt, toàn diện giải pháp đột phá về chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước các cấp; đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển mạnh hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết trên tất cả các lĩnh vực.


Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác CCHC tài chính công, đẩy mạnh cơ chế tự chủ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…


PHÚ AN

.

các thông tin tiện ích