Công bố nhiều thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chủ Nhật, 23/08/2020, 22:36 [GMT+7]

Công bố nhiều thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 1756 công bố các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, có 6 TTHC mới ban hành (3 cấp Trung ương, 3 địa phương); 22 thủ tục sửa đổi, bổ sung (15 cấp Trung ương, 6 cấp tỉnh, 1 cấp huyện) và 26 thủ tục bị bãi bỏ (11 cấp Trung ương, 9 cấp tỉnh, 1 cấp huyện, 4 cấp xã, 1 thủ tục thuộc ban quản lý khu công nghiệp).


6 TTHC mới ban hành như: Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; cấp giấy phép khai thác loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án…


22 thủ tục sửa đổi, bổ sung như: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; chấp thuận về môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản…


26 thủ tục bị bãi bỏ như: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản; thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; các thủ tục về chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp; thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường…


V.L

 

.

các thông tin tiện ích