Quyền tiếp cận thông tin của công dân

Thứ Năm, 05/08/2021, 22:55 [GMT+7]

Quyền tiếp cận thông tin của công dân

. Hỏi: Công dân được quyền tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước nhưng phạm vi giới hạn được quy định như thế nào?


Đào Hồng Vinh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


. Trả lời: Luật Tiếp cận thông tin cho phép công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, tuy nhiên quyền này có giới hạn bởi những thông tin không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều kiện.


Theo đó, công dân không được tiếp cận các thông tin sau:


a) Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.


b) Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.


Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện gồm:


a) Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.


b) Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. Mặt khác luật cũng cho phép người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng mà không cần có sự đồng ý của chủ thể nói trên.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích