Thủ tục đăng ký kho hàng

Chủ Nhật, 09/12/2018, 23:30 [GMT+7]

Thủ tục đăng ký kho hàng

Hỏi: Công ty có thuê 2 kho lạnh của 2 công ty cùng đóng trên địa bàn tỉnh để chứa nguyên liệu…; khi phát sinh thuê kho có ký hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định. Vậy, công ty có phải làm thủ tục đăng ký 2 kho hàng này không?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 95 ngày 28-6-2016 của Bộ Tài chính, Khoản 5, 6 Điều 8 Nghị định số 78 ngày 14-9-2015 của Chính phủ và tham chiếu công văn số 3397 ngày 1-9-2010 của Tổng cục Thuế, trường hợp công ty có thuê 2 kho lạnh của 2 công ty cùng đóng trên địa bàn tỉnh để chứa nguyên liệu… thì thủ tục để đăng ký 2 kho hàng trên như sau:


Trường hợp kho hàng của công ty nằm ngoài địa chỉ trụ sở của công ty có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và phát sinh nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thì thuộc đối tượng phải đăng ký mã số đơn vị phụ thuộc như đối với đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty có trách nhiệm thực hiện thủ tục hồ sơ đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương nơi đặt kho hàng theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 33 Nghị định 78/2015.


Trường hợp kho hàng không phải của công ty đầu tư mà do công ty thuê dùng để chứa hàng hóa, nguyên liệu, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, không phát sinh nghĩa vụ kê khai nộp thuế thì công ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký mã số đơn vị phụ thuộc.


Kê khai thuế giá trị gia tăng


Hỏi: Công ty thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, đang thực hiện dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh cùng nơi đóng trụ sở chính. Công ty đang thực hiện kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư vào tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT). Nếu công ty phát sinh các khoản doanh thu từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản... thì thực hiện kê khai doanh thu, thuế GTGT của các hoạt động này trên tờ khai nào?


Trả lời: Tại Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156 ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119 ngày 25-8-2014, Thông tư số 26 ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính) quy định việc khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như sau:


“b) Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này…”.


Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đang thực hiện dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh cùng nơi đóng trụ sở chính và đang thực hiện kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư vào tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT - ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013), nếu công ty phát sinh các khoản doanh thu từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản... thì thực hiện kê khai doanh thu, thuế GTGT của các hoạt động này trên tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015). Đồng thời, công ty phải bù trừ số thuế GTGT phát sinh trên tờ khai mẫu số 01/GTGT (tại chỉ tiêu 40b) với số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư trên tờ khai mẫu số 02/GTGT (tại chỉ tiêu 28a).


Thùy Trang - Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích