09:10, 07/10/2021

Triển khai đề tài ứng dụng điện mặt trời áp mái tại cơ quan nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa vừa phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện, thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh "Ứng dụng mô hình điện mặt trời áp mái tại trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh".

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện, thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng mô hình điện mặt trời áp mái tại trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh”. Đề tài được giao cho Thạc sĩ Lê Xuân Hải - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Tập huấn và Phát triển thị trường KH-CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN (Sở KH-CN) làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2023. Tổng kinh phí phê duyệt gần 875 triệu đồng.


Đề tài triển khai với 3 nội dung chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng, tiềm năng khai thác điện mặt trời tại các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tỉnh; xây dựng 1 mô hình điện mặt trời kết nối lưới điện phù hợp đặt tại Sở KH-CN; đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình điện mặt trời nối lưới phù hợp cho các cơ quan quản lý nhà nước…


V.L