Quy định mới về bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua

Chủ Nhật, 05/02/2023, 22:34 [GMT+7]

Quy định mới về bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua

Ngày 17-1, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua; hoạt động và bình xét thi đua các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ năm 2023. Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết:

 

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.UBND tỉnh quyết định thành lập 1 cụm, 21 khối thi đua gồm 174 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức chia cụm, khối thi đua cho các đơn vị thuộc quyền quản lý (trừ các đơn vị đã được UBND tỉnh chia cụm, khối thi đua), nhưng phải đảm bảo mỗi khối thi đua có từ 5 đơn vị trở lên. UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc sở, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để thành lập các cụm, khối thi đua đối với các đơn vị trực thuộc.


- Xin ông cho biết quy định mới của UBND tỉnh về tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua?


- UBND tỉnh quy định, điểm chuẩn của các tiêu chí thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh (hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn) là 600 điểm; các tiêu chí thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị 200 điểm; các tiêu chí thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 150 điểm; điểm thưởng tối đa 50 điểm.


Đối với các tiêu chí định lượng, căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, cơ quan cấp trên giao, đơn vị thực hiện đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch thì tính số điểm tương ứng điểm chuẩn của tiêu chí đó. Các cụm, khối thống nhất tính điểm tiêu chí thi đua vượt kế hoạch thì đạt điểm thưởng, không đạt kế hoạch thì bị điểm trừ. Số điểm thưởng, điểm trừ không quá 10% điểm chuẩn của tiêu chí. Tiêu chí thi đua không có trong kế hoạch của tỉnh, cơ quan cấp trên giao thì lấy số liệu báo cáo của đơn vị gửi tỉnh, cơ quan cấp trên để chấm điểm.

 

Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.


Đối với các tiêu chí định tính, các đơn vị tự chấm điểm trên cơ sở đăng ký thi đua, thang điểm, phương pháp chấm điểm đã thống nhất và thực hiện trong năm; chấm điểm kết quả thực hiện theo báo cáo của các đơn vị và đánh giá, xếp loại của các đơn vị liên quan.


Đối với các tiêu chí thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng, cụm trưởng, khối trưởng phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định kết quả thực hiện, tự chấm điểm đơn vị thành viên trước hội nghị tổng kết; không điều chỉnh tăng, giảm các tiêu chí đã đăng ký đầu năm, hoặc theo chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh.


Trường hợp có nội dung, tiêu chí thi đua chưa được quy định chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoặc do đặc thù mà không triển khai thì không đánh giá, chấm điểm nội dung, tiêu chí này và được giảm trừ hoặc thay thế bằng tiêu chí khác.


Căn cứ quy định này, các cụm, khối thi đua xây dựng quy chế hoạt động, bảng chấm điểm thi đua; cụ thể hóa, bổ sung tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của cụm, khối, nhưng không vượt quá 30% số tiêu chí đã quy định trong từng nội dung, không vượt quá tổng số điểm đã quy định cho mỗi nội dung thi đua và phải được cả cụm, khối thảo luận dân chủ, thống nhất.


- Còn về bình xét thi đua - khen thưởng được quy định như thế nào, thưa ông?


- Theo quy định, đơn vị có phần nghìn (‰) số điểm từ 900 trở lên được xếp loại xuất sắc; từ 800 đến dưới 900 loại tốt; từ 700 đến dưới 800 loại khá; từ 600 đến dưới 700 loại trung bình; dưới 600 loại yếu.


Căn cứ kết quả bình xét, chấm điểm, cụm trưởng, khối trưởng đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua; các đơn vị có ‰ số điểm thấp hơn liền kề đơn vị dẫn đầu được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen cho 50% số đơn vị của mỗi cụm, khối thi đua (các đơn vị xếp loại xuất sắc với ‰ số điểm đạt từ 900 trở lên). Đơn vị dẫn đầu đủ tiêu chuẩn được xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ (đơn vị được chọn đề nghị tặng danh hiệu này thì không tặng cờ thi đua của UBND tỉnh). Nếu số đơn vị có ‰ số điểm bằng nhau vượt quá số lượng được đề nghị khen thưởng hoặc trong cụm, khối thi đua chưa thống nhất kết quả xếp hạng, không bình xét được đơn vị dẫn đầu thì bỏ phiếu suy tôn. Các khối thi đua có đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì không xem xét đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ.


Riêng các ngành có nhiều đơn vị trực thuộc tham gia thi đua, có thể chia thành các cụm, khối thi đua theo lĩnh vực hoạt động, thì được xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể dẫn đầu cụm, khối đó. Theo đó, ngành Y tế được phân bổ xem xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu khối; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được phân bổ xem xét 2 đơn vị dẫn đầu khối; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ xem xét 3 đơn vị dẫn đầu khối; ngành Giáo dục và Đào tạo phân bổ xem xét 5 đơn vị dẫn đầu khối. Cấp huyện có từ 15 đơn vị sự nghiệp giáo dục của từng cấp học trở lên thì UBND cấp huyện được xét, đề nghị tặng 2 cờ thi đua của UBND tỉnh cho mỗi cấp học dẫn đầu khối. Các khối thi đua các trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập được xét, đề nghị tặng 2 cờ thi đua của UBND tỉnh. Cấp huyện có từ 15 đơn vị cấp xã trở lên thì UBND cấp huyện được xét, đề nghị tặng 2 cờ thi đua của UBND tỉnh cho mỗi đơn vị cấp xã dẫn đầu cụm, khối thi đua.


- Xin ông cho biết nguyên tắc chung khi xét thi đua?


- Theo quy định của UBND tỉnh, không xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng với đơn vị vi phạm một trong các nội dung sau: Không tham gia phát động phong trào thi đua, đăng ký và ký kết giao ước thi đua hàng năm tại cụm, khối thi đua; không tham gia huấn luyện quân sự hàng năm do cơ quan quân sự địa phương tổ chức; tập thể, cá nhân (thủ trưởng, phó thủ trưởng sở, ban, ngành) có các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm nghiêm trọng theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền và bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; có kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hạng trung bình; ứng dụng công nghệ thông tin xếp hạng yếu; chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; chưa thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động; không đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh không đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện gửi cụm trưởng cấp huyện và Sở Nội vụ trước hội nghị tổng kết cụm thi đua 5 ngày. Cũng theo quy định này, chưa khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh.


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích