10:09, 23/09/2022

Một số ý kiến về một số nội dung được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, HĐND tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng. Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn đại biểu về một số nội dung được thông qua tại kỳ họp.

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, HĐND tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng. Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn đại biểu về một số nội dung được thông qua tại kỳ họp.

 

Thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh đã thông qua danh mục các dự án thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) ra khỏi dự án đầu tư công. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết:

 

<p style=

Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Việc tách riêng công tác GPMB ra khỏi dự án đầu tư công đối với các dự án nhóm B thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tạo điều kiện triển khai công tác GPMB ngay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án có phạm vi sử dụng đất rõ ràng, thực hiện đồng thời với các bước khác, đẩy nhanh thời gian hoàn thiện dự án, giảm chi phí GPMB và hạn chế việc phải điều chỉnh dự án. Khi công tác GPMB được tách khỏi dự án đầu tư, không tính vào thời gian thực hiện dự án sẽ giảm bớt áp lực về mặt thời gian và tiến độ thực hiện cho chủ đầu tư, tạo thêm thời gian cho các khâu đấu thầu, xây dựng... qua đó cải thiện, nâng cao chất lượng công trình. Bên cạnh đó, sẽ giúp phân định trách nhiệm của từng cấp trong việc GPMB của dự án, xác định đúng chủ thể liên quan trong việc áp dụng các chế tài xử lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt của các ngành, các cấp.


- Xin ông cho biết tiêu chí lựa chọn dự án để thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB ra khỏi dự án đầu tư công?


- Các dự án đầu tư công được lựa chọn thực hiện thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB ra khỏi dự án đầu tư công phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện. Thứ nhất, phải là dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông theo quy định của Luật Đầu tư công. Thứ hai, phải thuộc danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị do địa phương thực hiện; quy định tại Phụ lục II của Nghị quyết số 42 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.


- Xin ông cho biết cụ thể các dự án thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB ra khỏi dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua?


- Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh đã thông qua danh mục 6 dự án đầu tư công thực hiện thí điểm tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB ra khỏi dự án đầu tư công. Cụ thể gồm: Dự án đường Nguyễn Huệ (ĐT.651C), địa điểm thực hiện huyện Vạn Ninh; dự án tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh) đi thị xã Ninh Hòa, địa điểm thực hiện huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa; dự án đường giao thông trục chính khu tổng hợp Đầm Môn, địa điểm thực hiện huyện Vạn Ninh; dự án nâng cấp và làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2), địa điểm thực hiện thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; dự án hạ tầng giao thông liên vùng huyện Diên Khánh, địa điểm thực hiện huyện Diên Khánh, TP. Nha Trang; dự án đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung, địa điểm thực hiện huyện Diên Khánh, TP. Nha Trang.


Thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 31-7-2027. Khi hết thời gian thực hiện thí điểm, nếu các dự án này chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thì không được tiếp tục thực hiện thí điểm mà thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành; các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB tách ra khỏi dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện nhưng chưa hoàn thành thì tiếp tục thực hiện theo chủ trương đã được phê duyệt.


- Xin cảm ơn ông!


BÍCH LA (Thực hiện)


Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí


Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết:

 

<p style=

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


- Hiện nay, tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đang thực hiện việc thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, tuy nhiên mức thu chưa có sự thống nhất, dễ tạo nên tình trạng lạm thu. Để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục công lập trong toàn tỉnh áp dụng thống nhất các khoản thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, tránh tình trạng lạm thu; thúc đẩy xã hội hóa giáo dục của tỉnh, bổ sung nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.


- Xin ông cho biết cụ thể các khoản thu, mức thu theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua?


- Theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, các khoản thu và mức thu được quy định cụ thể cho từng cấp học như sau:

 

 

- Cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ được quy định như thế nào, thưa ông?


- Việc thực hiện thu, chi phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản đảm bảo tính đúng, tính đủ bù đắp chi phí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, thu nhập của cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục công lập phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh để quyết định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, mức thu không vượt quá mức thu tối đa theo quy định đã được HĐND tỉnh thông qua. Việc quản lý tài chính phải thực hiện theo đúng quy định tại điều 7, Nghị định số 24 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Các cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác ngoài các khoản thu dịch vụ theo quy định của Nghị quyết này.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)