Phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Chủ Nhật, 11/08/2019, 14:33 [GMT+7]

Phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 
 
Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2019-2020, phấn đấu 100% người dân, doanh nghiệp tham gia các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tối thiểu 50% các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết của các thủ tục hành chính trực tuyến được công bố đạt 40% trở lên. Tích hợp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp giao diện cho thiết bị di động. Thí điểm đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với 50% cơ quan hành chính nhà nước. 100% dịch vụ công trực tuyến cho phép sử dụng chữ ký số khi giao dịch hồ sơ trực tuyến.  100% dịch vụ công sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và nhà nước…
 
Giai đoạn 2021-2025, sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng phát triển Chính quyền điện tử. 100% dịch vụ công trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh được xác thực điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết của các thủ tục hành chính trực tuyến được công bố đạt 70% trở lên. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 100% hồ sơ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh…
 
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối chủ trì, tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 
 
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích