Tập trung cho các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2018(*)

Thứ Ba, 05/12/2017, 22:08 [GMT+7]

Tập trung cho các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2018(*)

(Phát biểu kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)


Kính thưa Tỉnh ủy,


Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị,


Sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra. Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, tờ trình; thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018.


Trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin phát biểu khái quát những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:


1- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị


Tỉnh ủy thống nhất đánh giá, mặc dù có nhiều khó khăn phát sinh do thiên tai trong những tháng cuối năm, nhưng đến nay, chúng ta đã hoàn thành tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra năm 2017 (đã hoàn thành 14/20 chỉ tiêu về KT-XH). Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,79%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%; doanh thu du lịch tăng trên 30%, khách quốc tế tăng trưởng cao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 15%... Các chương trình phát triển KT-XH tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; đã xử lý dứt điểm các vấn đề ô nhiễm môi trường nổi cộm; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa phương trong tỉnh được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; nhiều sự kiện văn hóa, chính trị trong đại của đất nước, của tỉnh được tổ chức thành công, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.


Đối với công tác xây dựng Đảng, chúng ta đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều công việc, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và các chủ trương, chính sách quan trọng của Trung ương; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.


Cùng với đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau cơn bão số 12.


Những kết quả đạt được của năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Song dự báo tình hình đất nước và trong tỉnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của thiên tai đến phát triển KT-XH của tỉnh; việc thiếu nguồn vốn bố trí cho các công trình hạ tầng quan trọng, làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung; việc huy động, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước ngày càng khó khăn, trong khi đó ngân sách tỉnh chưa có nhiều nguồn thu mới để bù đắp các khoản thu đạt thấp, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Tình hình nói trên, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành trong việc phấn đấu thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, đó là:


(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 12; trong đó chú trọng, ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống dân sinh, sớm khôi phục sản suất, kinh doanh, ổn định cuộc sống người dân sau bão. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá xác thực những tác động tiêu cực của thiên tai đến phát triển KT-XH trong năm 2018 để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương sát với tình hình thực tiễn.


(2) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị (khóa XII) về KT-XH và ngân sách nhà nước. Đặc biệt là tập trung huy động, sử dụng các nguồn lực đầu tư, phát huy hiệu quả 4 chương trình KT-XH và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.


Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trên cơ sở sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, trước mắt tập trung hoàn thiện Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân phong để trình cấp có thẩm quyền thông qua.


Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển KT-XH, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung vốn cho các dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, lộ trình; triệt để tiết kiệm chi ngân sách gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối thu chi trong điều kiện khó khăn về thu ngân sách như hiện nay.


Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động; chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình hiện nay, bảo đảm thực chất, tuyệt đối không chạy theo thành tích. 


Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


(3) Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ tạo khí thế, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, sự kiện trọng đại trong năm 2018. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương và các đề án, kế hoạch chuyên đề của tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, trong đó tích cực thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


2- Về các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)


Tỉnh ủy thống nhất với các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết số: 19, 20 và 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày. Nội dung các chương trình hành động được chuẩn bị trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Trung ương và thực tiễn yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực trạng công tác dân số và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh.


Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, nhất là những giải pháp tập trung huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh; giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó cần xác định rõ lộ trình, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện đồng bộ, sát với yêu cầu trong từng giai đoạn.


Thưa các đồng chí!


Thời gian còn lại của năm 2017 không còn nhiều, công việc của những tháng đầu năm 2018 rất lớn và cũng rất khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các nhóm công việc đã đề ra. Trước mắt, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống của người dân; hoàn thành có chất lượng, bảo đảm đúng tiến độ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017; triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngoài ra, cũng phải hết sức quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nhân dân trong tỉnh có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.


Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2018, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các ông Tỉnh ủy viên, các đồng chí tham dự hội nghị và gia đình lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.


Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.


Xin trân trọng cảm ơn!


----------------------------
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.
 

.

các thông tin tiện ích