Tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống(*)

Thứ Hai, 04/12/2017, 23:18 [GMT+7]

Tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống(*)

(Phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10 của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)

 

Kính thưa Tỉnh ủy,


Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị,


Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII họp Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018; thảo luận, thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình công tác của Tỉnh ủy và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018 và một số vấn đề quan trọng khác.


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của các đồng chí.

 


 

Thưa các đồng chí,


Hội nghị Tỉnh ủy lần này dự kiến làm việc trong một ngày rưỡi, với khối lượng công việc tương đối lớn, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành sau hội nghị. Đi vào cụ thể từng vấn đề, tôi xin gợi ý một số nội dung như sau:


1- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị


Năm 2017, cùng với cả nước, Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là những thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong những tháng cuối năm 2017 và còn để lại hậu quả lâu dài.


Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã hoàn thành tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đề ra. Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chúng ta đã xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh do thiên tai gây ra. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau bão.


Đối với các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực xây dựng Đảng, đã được chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhất là đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh.


Bên cạnh đó, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở cho việc chuẩn bị nguồn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ lâu dài công tác nhân sự của tỉnh và các địa phương trong nhiệm kỳ tới.


Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy bám sát các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và thực tế tình hình của tỉnh, từng ngành, lĩnh vực và địa phương mình phụ trách để thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng năm 2017. Chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân. Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhất là nhận định, đánh giá xác thực những tác động tiêu cực của thiên tai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó mạnh dạn đề xuất phương hướng, giải pháp, để toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh thống nhất, đồng tâm hiệp lực tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2018.


2- Về các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)


Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua nhiều chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị kỹ nội dung các chương trình hành động trên cơ sở đánh giá việc thực hiện công tác dân số; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nhận định những thuận lợi, khó khăn, thách thức, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với thực tiễn và phân công triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn tỉnh.


Đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy căn cứ các nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận kỹ các vấn đề mà Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến. Tập trung phân tích về tầm quan trọng của việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cần phải được tiến hành đồng bộ và đặt trong tổng thể đổi mới tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tỉnh, gắn với cải cách hành chính; chú ý những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số.


3- Theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ trình Tỉnh ủy xem xét, thống nhất chủ trương trước khi HĐND tỉnh thông qua các vấn đề liên quan đến dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy về tập trung nguồn lực cho 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.


Ngoài ra, Ban Thường vụ còn trình Tỉnh ủy cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; Chương trình công tác của Tỉnh ủy và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018. Đề nghị Tỉnh ủy nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý chi tiết đối với từng nội dung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ hoàn chỉnh, ban hành và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2018. Riêng Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 và lần thứ 10 sẽ không trình bày và thảo luận tại hội trường, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi lại cho Văn phòng Tỉnh ủy.


Tiếp tục thực hiện việc chất vấn của các đồng chí Tỉnh ủy viên tại kỳ họp Tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí nhận thấy vấn đề gì cần phải làm rõ, cần chất vấn thẳng thắn thì nêu lên để được giải trình vào cuối phiên họp này.


Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.


Xin trân trọng cảm ơn!

 

--------------------------------
(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.
 

.

các thông tin tiện ích