10:11, 01/11/2022

Phục hồi ít nhất 20% hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái

Đó là một trong những mục tiêu chính của kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Đó là một trong những mục tiêu chính của kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đến năm 2025, trên 70% khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu quả quản lý; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5%; bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, nguồn gen hoang dã và giống cây trồng, vật nuôi được lưu giữ và bảo tồn.


Để triển khai hiệu quả kế hoạch này, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường công tác bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học, các loài hoang dã nguy cấp; tăng cường công tác bảo tồn gen, quản lý tiếp cận nguồn gen; đánh giá, phát huy lợi ích của đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững, phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; kiểm soát các hoạt động gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học…


Kế hoạch cũng đưa ra danh mục 10 nhiệm vụ, dự án ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2030 gồm: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng di sản thiên nhiên, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng hồ sơ thiết lập Khu dự trữ sinh quyển Hòn Bà - sông Cái; thống kê, đánh giá các vùng đất ngập nước đặc thù của tỉnh; truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đề án bảo vệ Hệ sinh thái biển Rạn Trào (Vạn Ninh); đề án khảo sát, phân vùng chức năng Khu Bảo tồn thiên nhiên vịnh Nha Trang; khảo sát, xây dựng phương án phục hồi, bảo vệ rạn san hô đã bị suy thoái ở khu vực biển Hòn Mun và phục hồi thử nghiệm một số địa điểm ở vịnh Nha Trang; thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Sơn Thái - Giang Ly...


H.Đ