09:09, 07/09/2022

Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai công văn 2581 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai công văn 2581 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các sở, ngành và địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc trực tiếp nộp hồ sơ; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan để thống nhất phương thức triển khai thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tận dụng nguồn lực của các thành phần kinh tế. 


Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất sau khi rà soát, sáp nhập lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai; tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.


T.K