Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vạn Ninh

Chủ Nhật, 25/09/2022, 21:37 [GMT+7]

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vạn Ninh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vạn Ninh.


Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch khoảng 56.214ha (trong đó, đất nông nghiệp hơn 45.639ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.109ha, đất chưa sử dụng khoảng 5.465ha); kế hoạch thu hồi đất các loại trong năm khoảng 495ha (đất nông nghiệp hơn 457ha, đất phi nông nghiệp hơn 37ha); kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm gần 664ha; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm là gần 16ha đất phi nông nghiệp…


UBND tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Thanh Hải

.

các thông tin tiện ích