09:09, 25/09/2022

Diên Khánh: Yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định pháp luật và công văn của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa

UBND huyện Diên Khánh vừa thông báo kết luận cuộc họp triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện.

UBND huyện Diên Khánh vừa thông báo kết luận cuộc họp triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện.


Theo đó, trong quá trình cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bên cạnh việc thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai, UBND huyện Diên Khánh yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, thị trấn phải thực hiện theo Công văn số 1927 ngày 8-3 của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa. Về việc thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc đất ở có vườn ao được thực hiện đảm bảo trong chỉ tiêu được giao, phải dựa trên hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; không giải quyết hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đối với thửa đất được tách ra từ thửa đất có vườn ao mà không có đăng ký kế hoạch sử dụng đất.


UBND huyện Diên Khánh giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm tra quy hoạch xây dựng để đảm bảo sự chặt chẽ, tránh tình trạng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không cấp giấy phép xây dựng được; tham mưu thông báo triển khai việc đăng ký, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, thực hiện trước ngày 5-10.


V.K