Thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình

Thứ Ba, 11/08/2020, 20:41 [GMT+7]

Thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình

Tại Nghị định số 71/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, Chính phủ quy định: Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện từ ngày 1-7-2020 đến hết 31-12-2030, chia làm 2 giai đoạn.


Cụ thể, đối với giáo viên mầm non: giai đoạn 1: từ ngày 1-7-2020 đến hết 31-12-2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Giai đoạn 2: từ ngày 1-1-2026 đến hết 31-12-2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.


Đối với giáo viên tiểu học: giai đoạn 1: từ ngày 1-7-2020 đến hết 31-12-2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Giai đoạn 2: từ ngày 1-1-2026 đến hết 31-12-2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.


Đối với giáo viên THCS: giai đoạn 1: từ ngày 1-7-2020 đến hết 31-12-2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên THCS đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Giai đoạn 2: từ ngày 1-1-2026 đến hết 31-12-2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên THCS hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.


Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu giữa các địa phương với cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở kế hoạch thực hiện hàng năm của các địa phương.


Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 18-8-2020.


T.K

.

các thông tin tiện ích