Tăng cường xây dựng mô hình tự quản trong nhà trường

Thứ Sáu, 28/06/2019, 05:57 [GMT+7]

Tăng cường xây dựng mô hình tự quản trong nhà trường

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong nhà trường.
 
Theo đó, các đơn vị cần đổi mới nhận thức trong công tác xây dựng mô hình. Việc đổi mới nhận thức phải được thực hiện từ lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, trường học. Các đơn vị, trường học cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, công tác xây dựng mô hình tự quản phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của nhà trường và từng địa phương. Thủ trưởng các đơn vị, trường học cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện huy động nguồn kinh phí từ việc xã hội hóa công tác xây dựng mô hình nhằm đảm bảo an ninh, an toàn.
 
V.A
.

các thông tin tiện ích