Quy định chặt chẽ việc công nhận sáng kiến

Thứ Tư, 04/11/2015, 21:43 [GMT+7]

Quy định chặt chẽ việc công nhận sáng kiến

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế sáng kiến của tỉnh. Bà Hoàng Thị Lệ Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết:


Quy chế này quy định công tác xét công nhận sáng kiến; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến, áp dụng và chuyển giao sáng kiến; đánh giá tầm ảnh hưởng của sáng kiến đã được công nhận; các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.


- Thưa bà, những đối tượng nào sẽ được công nhận là sáng kiến và tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận ở đâu?


- Theo quy chế này, đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện: có tính mới trong phạm vi cơ sở đó, đã được áp dụng hoặc áp dụng thử ở cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực; không thuộc đối tượng bị loại trừ (giải pháp mà việc công bố và áp dụng trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến).


Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; tại cơ sở được tác giả chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận và không có thỏa thuận khác với tác giả; tại cơ sở được tác giả chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.


- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và tác giả sáng kiến được hưởng những quyền lợi gì, thưa bà?


- Đối với sáng kiến được công nhận, chủ đầu tư có quyền áp dụng hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; tác giả có quyền được ghi nhận là tác giả sáng kiến trong Giấy chứng nhận sáng kiến và được nêu danh khi sáng kiến được phổ biến, giới thiệu; hưởng các chế độ khuyến khích khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về khoa học và công nghệ; nhận thù lao theo quy định; áp dụng và chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp sáng kiến là đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ đầu tư và trường hợp giữa tác giả và chủ đầu tư có thỏa thuận khác.


- Để khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sáng kiến mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đề ra những giải pháp gì, thưa bà?


- Để thúc đẩy hoạt động sáng kiến, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phổ biến sáng kiến bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết, khen thưởng hoạt động sáng kiến. Có các biện pháp khuyến khích quần chúng tham gia các phong trào thi đua sáng tạo như: tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến; phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo; các cơ sở công nhận sáng kiến có thể ưu tiên xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến; ưu tiên xem xét cấp kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến…


Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, trong trường hợp sáng kiến là giải pháp có khả năng bảo hộ là một sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, Sở sẽ phối hợp với tác giả sáng kiến tiến hành các thủ tục cần thiết để xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến; đề xuất UBND tỉnh phổ biến, áp dụng rộng rãi đối với sáng kiến được đánh giá có tầm ảnh hưởng tích cực trong tỉnh. Bên cạnh đó, tư vấn, hướng dẫn khai thác thông tin, hướng dẫn cách làm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; hướng dẫn tác giả tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các giải pháp có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; xem xét, quyết định chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật đối với  tác giả là người đứng đầu cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến...


- Xin cảm ơn bà!


N.D (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích